Партизански Манифест За Свободния Достъп До Информация

Информацията е власт. Но както при всяка власт, съществуват такива, които искат да я запазят за себе си. Цялото световно науно и културно наследство, публикувано през вековете в списания и кни!и все повее се ди!итализира и закл”ва от банда астни корпорации. Искате да проетете документите, съдър#ащи на$%известните резултати нанауката& ‘е ну#но да изпратите о!ромни суми на издатели като ())* +-)/)0.Има !и и тези, които се борят да променят това. 1ви#ението за Свободен достъп се бори 2рабро уените да не преотстъпват своите авторски права, а да предоставят своитепроизведения да бъдат публикувани в Интернет при условия, които позволяват на всекида има достъп до тя2. Но дори при на$%добрите сценарии, тя2ната работа ще се прила!асамо за неща, публикувани в бъдещето. 3сико сътворено до момента ще бъде за!убено.4ова е прекалено висока цена, за да бъде заплатена. 1а се прину#дават науните общности да плащат, за да етат работата на своите коле!и& 1а се сканират цели библиотеки, но да се позволява само на приятелетата от 5667) да !и проетат& 1а се оси!уряват науни статии на тези в елитните университети на Първия свят, но не и на децата в Световния 8!& 4ова е безобразно и неприемливо.9Съ!ласен съм:, казват мно!о, 9но какво мо#ем да направим& ;омпаниите дър#ат авторските права, те пеелят о!ромни суми пари като отдават платен достъп, и това е напълно законно < няма нищо, което да мо#ем да направим, за да !и спрем.: Но има нещо, което мо#ем, нещо което вее е направено < мо#ем да се борим срещу тя2.4ези, които имат достъп до тези ресурси < студенти, библиотеки, уени % на вас ви е дадена привиле!ия. 3ие се 2раните от това пир=ество на познанието, докато останалатааст от света е из!онена. Но вие няма ну#да < всъщност морално и не мо#ете < да пазите тази привиле!ия само за себе си. Имате задъл#ението да я споделите със света. И вие вее !о правите < разменяте си пароли с приятели, изпълнявате поръки за сваляне на документи за приятели.През това време тези, които са из!онени също не стоят на едно място. 3ие се прому=вате през дупки и се катерите през о!ради, освобо#дава$ки закл”ената от издатели информация и споделя$ки я със приятелите си.Но всикото това де$ствие се слува на тъмно, скрито под земята. Нариано е кра#ба или пиратство, сяка= споделянето на бо!атството на познанието е моралният еквивалент на плякосването на кораб и избиването на екипа#а му. Но споделянето не енеморално < то е морално задъл#ение. Само заслепените от алност би2а отказали на приятел да направи копие. >олемите корпорации, разбира се, са заслепени от алност. ?аконите, според които те оперират !о изискват < те2ните акционери би2а въстанали срещу всико по%малко. И политиците, които са си купили !и покриват < приема$ки закони, които им дават изкл”ителната власт да ре=ават ко$ мо#е да прави копия. Няма никаква справедливост в прила!ането на несправедливи закони. 3реме е да се излезе на светло и според великата традиция на !ра#данското неподинение да обявим своето противопоставяне на тази астна кра#ба на обществена култура.

4рябва да вземем информацията, независимо къде е пазена, да направим свои копия и да !и споделим със света. Ние трябва да вземем произведенията, които са с изтекли авторски права и да !и добавим към свободния ар2ив. Ние трябва да купим та$ни бази данни и да !и пуснем в мре#ата. Ние трябва да сваляме науни списания и да !и каваме в мре#и за споделяне на фа$лове. Ние трябва да се борим за Партизанския манифест за свободния достъп.;о!ато станем достатъно мно!о по целия свят, ние няма само да изпратим силно послание срещу приватизацията на познанието < а ще я изпратим в миналото. ‘е се присъедини= ли към нас&@рън Aварц, 8ли BCCD, Eремо, Италия

Translations here.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s